MALACAŅANG
M a n i l a

PRESIDENTIAL DECREE No. 731 June 5, 1975

LIST OF ALIEN NON-IMMIGRANTS (CHINESE) RECOMMENDED FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER PRESIDENTIAL DECREE NO. 730


 NameACR No.
1Ong Tong Te1407
2Ang Hoc SunA-65449
3Aw Young Guan SingA-30946
4Ang Guat ToA-36899
5So Eng HuaA-116853
6Ancio Sia MendozaA-20038
7Ang Chong SuiA-113313
8Ang Eng PiC-048275
9Ang Sui HunA-21234
10Ang Ngo KaoA-19457
11Ang Sy HianC-037504
12Ang Tian SuC-037439
13Ang Cheng LeA-181319
14Ang Tian BenC-048000
15Ang Sui HongC-002199
16Ang KioA-16223
17Ang Tian SangC-001251
18Ang Yiok KiatA-151023
19Ang Kian Bee NgoA-57532
20Ang Ka BooA-17545
21Ang Cho ChuanA-93868
22Ang Kea TeeA-68354
23Ang Ben ChiaoA-21872
24Ang Co ChongB-010966
25Ang Chin ChamA-34899
26Ang Liong SuyA-36898
27Ang Ching PingB-192474
28Ang Tian PooA-68228
29Ang Sio King C-048262
Bing a Ben
Ang Urlanda
30Ang Cho KoeA-000853
31Ang SengA-96804
32Ang Kim TiaoA-46591
33Ang Sit KunA-267316
34Ang Kim YuetA-18881
35Angel ChingC-047336
36Buenaventura Tan PingA-44004
37Chua SoB-122985
38Chua Tian KeA-55275
39Cheng To SengB-176583
40Co Se TongB-193906
41Cheng Teng KimA-247177
42Co Chong GoA-36470
43Chua Tiong SunA-25852
44Chua Si De4282
45Chan PiengA-31012
46Chua Ma ChaioA-30783
47Chan CuanA-31015
48Chua Kian Tong A-38129
49Co Liong PingA-96927
50Co PiengA-49317
51Ko Ka HoA-29388
52Co ChingA-4102292
53Ching PhoA-156894
54Co Pedro PillegaA-113445
55Cheng HuyA-20539
56Co Po ChuanA-256894
57Ching Suy EhB-016353
58Chua Ton PuaA-212255
59Chan Hua KioA-43162
60Chan Bon TongA-299750
61Chua Se PokA-10907
62Chua King LiongA-156844
63Cho Tek Lee TehA-15549
64Chua ChiengA-14622
65Chua Chiao PaiA-31972
66Chua Tiong DeeC-007863
67Co Kiao SyB-192480
68Ching ChickA-65315
69Chan Bon TiakC-003729
70Chua Tiong LinA-156566
71Cheng Eng KoA-156313
72Co Bun HuanA-93348
73Chua Kee SanB-58311
74Chua TiuA-65623
75Chua TiakA-156447
76Chua Hua YiA-54354
77Cua Lay SimA-213768
78Chua GawA-156560
79Cheng TeeC-011970
80Chua Kee LinA-10906
81Ching Liok YoA-61687
82Chuan Oh ChuyA-57783
83Cua Lian KiongB-35498
84Chua Lu TinA-57961
85Chiu Bun SiuA-20226
86Chua Se KiatA-16578
87Cua Hian KiaoA-185620
88Chan Juan BenA-66441
89Co TekA-116580
90Choa ItB-30742
91Co Cho HengA-136759
92Chua Eng WyA-179939
93Co HatA-115148
94Chua Cheng PooA-18675
95Cua Eng HuaA-88000
96Co ChongC-053167
97Chua E Pan or Chua Lim E PanA-25375
98Chan Sun Tam A-46767
99Chua HingA-65037
100Chan BeeA-14241
101Chen Siang LinA-93867
102Co Kien G HuiA-40276
103Chan Kho JuanA-29906
104Choa TuanA-20264
105Chan Tuan TiongA-115869
106Co EhA-182415
107Chian Juan ChengA-151272
108Co Liong ChioA-219996
109Co King KheA-103021
110Chan JuanC-048034
111Chiong CoA-225326
112Hua Tiao LuA-171943
113Hua Son Bin60688
114Hua Uy KiamA-35752
115Hen Hong SuenA-55554
116Haw Yaw ShunA-95350
117How RichardA-94918
118Sun SuyA-38962
119Hua Chun ChengA-264594
120Hua Se Chuat231761
121Hua KoA-191135
122Hua Bun PoA-117471
123TanA-30197
124Hua ChiuA-162413
125Hing Yee NgA-113420
126Chee HianA-116483
127Hua Hian TeaA-221302
128Hu HunB-223914
129PiakA-54674
130King BuanA-30288
131Tian KhieB-140797
132Chong BengA-201628
133Cua Hian ChuanA-81999
134Celestino SyA-47683
135Chan Kim TongA-14254
136Co TamA-114911
137Co Chun BiengC-011990
138Chua UyA-179794
139Co Ong Luan2436
140Chua Sio LunB-221775
141Chua Su ChuanA-20060
142Chua Bun CheongA-151900
143Ching Ching LeeA-46446
144Cheng ConA-35596
145Co Tech ChoaA-34679
146Co Chiac HueA-116756
147Co SengA-117603
148Co TuanA-21446
149Co TioA-101705
150Ching ChinA-32407
151Chua You LunA-251924
152Chua Hao Suan162932
153Chua ChuB-197958
154Chiong Chio TianA-218842
155Co Tiu ChiuA-23700
156Co SipA-46022
157Chua EngA-103079
158Co Bing Pong GoA-16898
159Co Huy HongA-184195
160Ching Kee LimA-103051
161Ching Suy LianA-103023
162Co BiaoA-113465
163Co Ang ChuanA-115975
ICR-417
164Chiu Seng CuaA-24627
165Co Tian SocA-60289
166Chua Siong BioA-48950
167Chan Kok ChaunA-14255
168Cheng Suy LimA-180644
169Co Chuan BioA-46760
170Chua Su Ti5302
171Ching Suy BowA-54473
172Chieng Lim OngA-10360
173Choa LeeB-30743
174Cua PiacA-23125
175Chua TingA-65622
176Chua Kaytit4475
177Chen TengA-193418
178Cuan Uy ShuanA-35758
179Cheng KaiC-011938
180Cheng Han Sui C-048243
Hannshoei
Huang
181Chow Kok HiongA-93726
182Cin Tian ChatA-20466
183Co Yu ChengA-162919
184Cong Heng Lee TangA-26779
185Co Cho YacA-90032
186Chua Cut LayA-185612
187Ching Ting HongA-12627
ICR-486
188Co King TiakA-19124
189Co Teng Tiong ChuaA-54412
190Chua Kim PinA-23753
191Co Ping HuyA-162185
192Chen Sen SiatA-185714
ICR-499
193Ching Tian ChuA-102948
194Co Sin BinA-39069
195Chua See KunA-162818
196Ching Kiong HoA-16922
197Chen Hong KaA-242915
198Chua Sin LuB-197901
199Ching Beng YanA-19018
200Chua HuaA-23382
201Ong Lian SengA-4365
202Chu Uy TongC-032288
203Chua Kiam Lam246545
204Chua Chay ChingA-171901
205Chu Hian SueyA-113961
206Chua Siong TiokA-208728
207Chua Lian TingA-182547
208Co LuanC-022639
209Chua Siang Kao4432
210Co ChanC-045594
211Cua Bao GoA-10613
212Cesar Tan PingA-44003
213Chiong Chin KaB-88629
214Chua Yu BenC-053365
215Cheng He ChiuC-002311
216Cua Hian CuanC-043923
217Chan Huan HanA-69734
218Co TuiA-103071
219Chan Chiao LengA-186613
220Chan Tian HuatA-30098
221Chan Bon LionA-29908
222Chua Lee KiatA-10410
223Chua LiongA-237306
224Cu BengA-98223
225Chen Lian FenB-200014
226Co Tay SanA-103022
227Chua Yek TuiA-26862
228Chua See KianA-15094
229Chua Siok SuyA-38135
230Chua PiaC-005189
231Chua Hok TanA-54061
232Ching Ching TiC-047492
233Chua Pue KimA-36374
234Chua Ching ChuanA-20334
235Co Se FayA-15125
236Chua Beng Theng29027
237Ching Bing YongA-162708
238Chua Hok TuaC-018223
239Cua ToC-005141
240Chua Bio SengC-038013
241Chua Ko PinB-80255
242Chua Nai PingC-004277
243Chen Bing SunA-152059
244Chua HokA-36000
245Chua PhengA-156763
246Chua TiacA-10993
247Chua Ching Ho2414
248Chua Tee83494
249Co Tian TinA-43791
250Co Tiong193285
251Chung Sun HiongA-69364
252Chua TangC-005192
253Chan Bon ChiongA-116716
254Dy Tian SuA-214387
255Dee Chay UnA-34966
256Dy Sim King113415
257Dy Wan Na35657
258Dy Kian KonA-224271
259Dy HongB-000513
260Dy Wan TayA-237908
261Dy Bu KiongA-60205
262Dy Kieng GinC-001064
263Dee Kee SuanC-044133
264Dy EngB-71208
265Dy LoA-54675
266Du Bon TiongC-012812
267Dy Chun HuiA-117337
268Dee Bun AnA-101173
269Dy Yan HuiA-117340
270Du Bon PioA-012845
271Dy Hong HiocA-15753
272Dy Tiam Leng55655
273Dy Tiong KingA-20558
274Dy Kiao SengA-243814
275Dy Tay TekA-218208
276Di Gio LiA-20169
277Dy Siong TekC-035971
278Dy Yeng SuanA-102920
279Dy Chi BenA-169850
280Dy Hong YeeA-15752
281Go Chee HuiA-25247
282Gan Ye EngA-17125
283Go Chu HuanA-162444
284Go Siu LiuC-000928
285Guei Tay GiA-10652
286Gan Kok ThianA-177696
287Go Yee TinA-6321
288Gan Giok SuA-113957
289Gaw Tian CheB-70078
290Go Ling SuA-60555
291Gaw Ang HuaA-162911
292Go Chun ChenA-57994
293Gan Yee TianA-17925
294Go Bun EngA-18423
295Go Hing ChuanC-037443
296Goh BengA-28853
297Gaw Sio TueA-220823
298Go Sy ChiaA-30960
299Go Chu KunA-24244
300Go Siu SuanA-162585
301Go E ThimA-48725
302Go Sin HuiA-000532
303Gan Chiong EnA-102550
304Gaw Ang KaoA-162910
305Go Eng CheeA-46712
306Go Eng Tia186289
307Giok San De VeraA-20439
308Go Ti GoA-28992
309Go Siu ChimA-28511
310Gan SiongA-46065
311Go Bun PoA-23757
312Gan Siu KimA-60413
313Go Se Sy ChinA-38412
314Go Go Chiok KimA-56871
315Go Chi BengA-48727
316Go Chu GaA-185472
317Go Bing ChiuA-25249
318Go Khi PiouA-56729
319Go KangA-23586
320Go Kim TitA-168808
321Gan Bing TuanA-118432
322Go Tua LiaA-75357
323Go Bun ChitA-267356
324Go Tian BanA-220677
325Go SingC-032305
326Go Chuy Pin4678
327Go Lay HiA-007480
328Go Tuan EngC-039061
329Go TooA-90986
330Goh Hua KiaoA-30815
331Go Teng HuyA-247253
332Go ChimA-43472
333Go Tuan TianA-121244
334Huang Cheng SuiA-35796
335Haw PinA-96654
336Hoo ChuA-65209
337Ho Kim TingA-156092
338Hsu Chung ChihC-048271
339Hung Kam SheeB-64270
340Hwang Se CheongC-048087
341Horner C.H. ChenA-223058
342Haw Yee PiwB-197907
343Johnny Co Ka ChokA-243963
344Joseph Young WhangC-053267
345Ko Chua TeeA-26389
346Kho LienB-42813
347Kim ToA-30044
348Ko WeeA-113139
349Kiam SengB-119592
350Kim TekA-30034
351Keng Yok KongA-10727
352Ko HoB-113971
353Ko Lian KiA-20210
354Ko Kim TuaA-49390
355Ko ChengA-1131987
356Keh Diet KuenC-048239
357Kee MingC-053299
358Ko ChuA-60233
359Kho Chong Koan ChuaA-46563
360Kit KangA-56794
361Kho GaoA-31467
362Kho BonA-204237
363Keh Tiao KimA-102406
364Kee Diet MooA-55952
365Ko KingA-60364
366Kok Tiu TanA-10378
367Ko Bu QuiaoA-001912
368King Si BiakB-141767
369Kiat Bun ChuanC-001915
370Keh Sim TanC-048240
371Kho Ling KunA-31466
372Keh Beng TiatC-007664
373Kao Bun SioA-193556
374Kho Seng HiokC-001723
375Keh Beng ChiatC-007663
376Kung YamA-56614
377Kaw KiuA-23197
378Khu EngC-045700
379Ko Ching SueA-69113
380Kho Liong PuA-115770
381Ko Yu PangA-225803
382Lao Tek KimC-028401
383Lim Tiong SuiA-14235
384Lim Chi TiongA-113383
385Lee Tian LunC-017402
386Lim Eng ThanC-047882
387Lim Dy GuanA-35083
388Lee King TimA-34678
389Lim Che BoonC-048258
390Lao TanA-224086
391Luy Eng SuyA-048283
392Li Ang ChuanA-47376
393Lim Sia @ Tan  
 Chai SiaA-25472
394Luciano LimA-187347
395Lim Yao TingA-238991
396Li Chiong TiongA-250619
397Lim KehA-93748
398Leong Park FeeA-38921
399Lim Hau LianA-30364
400Lua Tiong ChiA-66270
401Lee Tee KaiC-047457
402Leong Chian HuaA-209414
403Lau SayA-23393
404Lim DianA-247675
405Lee Kim Pue or Pue Lee KimA-179532
406Lim Tian ChuA-187972
407Lim LengA-016347
408Lu Ping HongB-008055
409Lee Te KimA-227413
410Lin Yiong ChuanA-26521
411Lim Hau TuanA-210726
412Lim Yu TiatA-56776
413Lim Kiu ChipC-048125
414Lee Ah LayA-29576
415Lim Bun PingC-037720
416Lim Seng ChongA-93052
417Lim Yu HokA-116352
418Lee Qui LingA-116682
419Lim Cok KiongA-117076
420Lim Kim TinB-20291
421Lee ChaiA-23315
422Liao Kim TingA-24931
423Lu Tun KaoA-579247
424Lee Tiak BengA-15405
425Lau Kang HoA-116599
426Lim Hao Choa HenryA-30363
427Lim JuanaA-33496
428Lu Chen Hsen HuangC-053287
429Lua Ke TiaoA-156688
430Law PoA-65081
431Lim Ho HuanA-90054
432Lee Kang SuyA-61689
433Lim Koc SuiA-190925
434Lim SiaA-154608
435Lim Gun ChianA-36197
436Lim Ching HongA-96339
437Lao Kuo TongA-115540
438Lim Dy SioA-46907
439Lim Yee BianA-156132
440Lee Chin HengA-239509
441Lim Se LamA-228944
442Lim Tiao KangA-15893
443Lim Bon TiongC-048360
444Lim Bun SuA-18771
445Li Long Bin TanA-231785
446Lee Ti KonA-227412
447Lim Chin GuanA-90055
448Lin AntonB-80612
449Lim Chun SuA-37055
450Lee PengA-15824
451Lim ChoA-2725
452Lo Seng PakA-95365
453Li Cak BienC-048136
454Lim Chin HuyB-197959
455Liu Lian ChayA-40540
456Lee Bon TeA-168395
457Lim Huay SoyA-167588
458Lim Hock @ Co SuyA-162984
459Lee Keu HimA-116681
460Li Ang YanA-113078
461Liao TienA-180569
462Lim Ching YongA-56955
463Lim Haw ChingC-047481
464Lim E HapA-167589
465Lim Bon OanA-16488
466Lim Gioc HueA-29732
467Lui Hui KimA-915770
468Lim Eng HuaA-220718
469Lim SanB-39299
470Lim Ong SuA-96940
471Lee CuanB-192476
472Lai Chin WahC-000519
473Lim Tian YuA-38219
474Lim Eng KimA-187646
475Mariano SoA-6313
476Ngan YeeA-186166
477Ng SiaA-153489
478Ng Chin BenA-167763
479Ng Kuan EngC-024266
480Ng ChaA-30937
481Ng Ching HengA-14332
482Ng Chin HuaA-246773
483Ngo HingA-68534
484Ng Bun TieA-113165
485Ngo Si Ling ChaoA-104258
486Ng Quim SyA-162713
487Ng Chit CheeA-156296
488Ng Go HuaA-171225
489Ngo Suan NgoA-43635
490Ng Yu PingA-201764
491Ng Han HuaA-115989
492Nua Eng Kian LeeA-113180
493Ngo Bun TatA-94426
494Ng TahA-156893
495Ngo Tai KiongC-022640
496Ng Beng ChiengB-51700
497Ngo Chan SengA-11557
498Ng Sy KingB-126882
499Ngo HongA-38523
500Ngo Ching ChoA-115690
501Ong Han BioB-007132
502Ong Lian GiaoA-162770
503Ong Chong HaiA-90027
504Ong ChioA-113568
505Ong Bon BingA-15861
506Ong Yik EngA-247473
507Ong LimC-048155
508Ong Tek TiongA-171853
509Ong Tiao SiongA-93124
510Ong Chi TongA-193480
511Ong Hong KeeA-29229
512Ong TiongA-19423
513Ong Liong BonA-29559
514Ong Si KingA-26384
515Ong Keng ChunA-35803
516Ong Poo ChongA-36500
517Ong HooA-154580
518Ong Tek HuaA-171852
519Ong Kian WaA-33035
520Ong Cheng WyA-26382
521Ong ThuanA-246772
522Ong Giok SengA-201153
523Ong See LimA-14700
524Ong Kim GiokA-29230
525Ong Ching SuA-69068
526Ong Bon TuaA-26380
527Ong Kim EnA-26383
528Ong Sin HuiA-27654
529Ong Hio HuyA-35194
530Ong Eng BuenA-25634
531Ong GuiA-10674
532Ong TingA-67394
533Ong Tian SeeA-17128
534Ong Kim KamA-14061
535Ong Yu Eng SengA-246986
536Ong Hun ChayA-25494
537Ong Han TapA-151653
538Ong Dian ChingA-247133
539Ong Hio WatA-48922
540Ong ThaiC-036845
541Ong Lian LoA-35769
542Ong Sy TiongA-45816
543Ong Yu ChuanB-197980
544Ong ChimA-116368
545Ong LingA-65079
546Ong HaiB-31187
547Ong Hong TuanB-57324
548Ong PickA-220726
549Ong Seng KahC-038638
550Ong Koc HuaA-178030
551Ong Ka ChingA-173093
552Ong Tong Tee3688
553Ong De HengC-29885
554Ong Ching KiA-048218
555Ong Hong PaternoA-231666
556Peh Cheng GuanA-21308
557Pin Siong ChingA-46456
558Pua Kong SanA-91500
559Phi Ka SengA-55114
560Paw Tang @ Ngo BuanA-66631
561Que KeA-171930
562Que Chin PoB-216476
563Sia Kee ChuangA-87634
564Sim Ching BongA-236517
565Sy Bon BengA-96204
566Sy Ngo ThayA-95361
567See Bon PinA-10356
568See TonA-120342
569Sy Hak ChinA-23313
570Sy Tan KiaA-162768
571Sy Tian ChayA-162124
572So Long SuyA-31920
573Sy Tan KiaC-037666
574So Bon TyA-28295
575Sy Liong ChuanA-96355
576Sy Eng TonC-000887
577Sy Gui ChuanA-162668
578Sy Pue KingA-29788
579Si MenB-29791
580Sy ChenC-462888
581Siy Ban YongA-16941
582Sio Lian PayA-15775
583So Eng SengA-113372
584Siao HuaA-94593
585Shang Kuah Shih LinA-93939
586Si LengA-255954
587See Gui DeatA-208081
588Sai Yok EngA-19274
589Sy Choan GoA-103408
590Shao Chien YinC-047880
591Sim Ching GuanA-29484
592Si Kiok Si & Sy Giok SeeA-17395
593Sy Seng SeA-60459
594Si KiyA-90903
595Sy Kao PiaoA-162972
596So Hui TanA-113368
597Si Ka ChongA-94849
598San Tin CastoA-95810
599Sy HingA-1987
600So Le ChengA-25241
601Sy Peack DidA-14779
602Sy Che ChuA-33787
603Shin King HsuC-037235
604Sy Khim TeingA-78205
605Sy Sun ChioC-001271
606Sy Gu TianC-047485
607Si Hap SaiA-156077
608So Tian LayA-156956
609Sia Sim ChonA-57465
610So Tiong Be NgA-42029
611Sun Gin HongA-053284
612Sia TiongA-36514
613Sy Bun ChuanA-29312
614Sy LiongA-60506
615Sy Kim HuanA-91481
616See Tian ChuyA-60265
617See TiaA-35633
618Sy Chi TiongA-87595
619Sim TianA-93155
620Sy Gui KioC-000288
621Sy Yeng ChiongB-24551
622Sy Ching AngA-151740
623Sy Pan & Ong PannyA-233910
624Sy LitA-40375
625Sy King HunA-28264
626Sy Yong PitA-16447
627Sy Chin HuaA-69740
628Sy Leng HayA-31820
629Sy Siu PengC-002576
630Sio Yan PaiA-30455
631Sy LionA-224115
632Sy Ching HuayA-219407
633Sy ChuanA-103002
634Sy Se GiokA-162231
635Sy Eng RiuA-117743
636Sy Chi TiacA-16347
637So Bon ChiongA-119506
638Sy Guim SengA-182761
639Sy Sing LipA-103257
640Saw Bin KiatA-30460
641Siong KiatB-96904
642Sy PanA-30315
643Sim Ching BiaoA-236518
644Sy ChaC-015711
645Sy Kao PaoA-68959
646Sy Ban TuanB-41309
647Sy KienC-000473
648See KocA-45510
649Sai Yok LiatC-01732
650Segundo Jao A-185662
King Seng
651Sy Ching TekA-136792
652Sy Co TangA-185103
653Sy Bun SuanA-254918
654Sy Seng PongA-246650
655Sia TongA-31816
656See Suy HoA-16445
657So Kiow BokA-103448
658Sy LingA-211492
659Sy Seng ChianA-247283
660Sy Cing ChuanA-42054
661Sy Cun HongA-20249
662Sy Kho HongA-177617
663Sy Chi ChuA-30042
664Sy Bun BiaoA-20093
665So Kim Lian or Geronimo SeA-25313
Yook
666See KiatA-225381
667Sy BengA-212589
668Sy GanA-185102
669Sy Kho KunA-173865
670Sy Hac TanA-19330
671See Guan SumA-210856
672Sy Yong KongA-36844
673Tan Yao ChanA-46285
674Tan ChanA-68364
675Tan Kok TouA-15235
676Ty Kip SuyC-012727
677Tan Chin KingA-785784
678Tan Kun HocA-156105
679Tan Tiong SuA-35105
680Tiu Chin KuanA-45647
681Tan To BiaoA-23320
682Tan Suy UyC-002217
683Tan Yao KiatA-16914
684Ty Go KioA-28714
685Tan Ho YoA-96672
686Tan Kon ThingA-61389
687Ting Seh ShuyA-231816
688Ting Tiat Poun or Ting Poun  
689Tan Yeeghiam or Yee Ghiam TanA-61757
690Teng Ke PowA-30199
691Ty Ping BunA-190721
692Toh Hian KangA-30272
693Tan Chiong SeA-46156
694Ting BonC-307668
695Tan Bun Tian584
696Teng Guan HengA-227876
697Tiu Chi ChianA-10409
698Tan Tiong KoA-3647
699Tan Lip PunA-95295
700Tee Sen SiuC-012095
701Tan Hi ChiaA-228118
702Tan Khun ChanA-37505
703Tan Le KimA-11822
704Tan Tiong ChuanA-228525
705Tan O Deong4238
706Tiu Chuan YanA-11196
707Tiu Bin GuatA-15845
708Tan LuisA-162711
709Tan Eng ChongA-10141
710Ty Go TiongA-28715
711Tee Gui PieA-28209
712Tan Han KingA-46056
713Tan She LingB-190900
714Tan Ong KimA-225332
715Tan Tiao LamA-17905
716Tan King HuiA-113370
717Tee Kong LehA-46892
718Tee Cheng SuyA-186892
719Tiu Eng BunA-91572
720Tan LongA-185321
721Tan Liong ChiuC-048032
722Teh, Kiam LeeA-57573
723Tiu Tao PieA-68592
724Ty Kim SanA-225663
725Tang LiA-200041
726Teng Guan ChanA-136702
727Tsai Ching ChiangA-25053
728Tiu Ka DuA-113937
729Teng KhedA-57621
730Teck Kun TanA-15150
731Ty Peng SeeA-113369
732Ting Teck LinA-52258
733Tiu Kian HuaA-178563
734Tan Cok TiaoA-61425
735Ting Hong KieA-171616
736Tan Yao HongA-117342
737Tan Kim SengA-36953
738Tan Sing SeeA-26370
739Tiu Sing TeckA-17392
740Tee Eng HuaA-180734
741Tan Siong PiakA-96673
742Tiu Chiao KunIC-2298E
743Tan U KianA-31678
744Tan Cong KimB-204502
745Tiu Tai TeB-42981
746Tan Toon Cheng UyA-000203
747Tiu Tuan TimA-116849
748Tan Chin LiongA-18359
749Tan Ching EngA-102423
750Tan Cho HuaA-55423
751Tan KimA-247155
752Tan Tun PingA-225642
753Tiu ChianA-185587
754Tiu ChauA-179960
755Tan Bun SiapA-113302
756Tiong Eng UhA-10970
757Tan SoA-90208
758Tan Shim TiuC-048135
759Te Tiong G OnB-33479
760Teh Chuan SuyA-98218
761Tan Chu KimA-98219
762Tee Lin ChongA-28210
763Tan Hui ChinA-43072
764Tan Yao YongA-16927
765Teng Ching PiaoA-115990
766Tan Ping LamB-138160
767Teh Kim Pa LimA-98191
768Tan Siong KuiA-162140
769Ting Kim YakC-002331
770Tiu Lian HuatA-45626
771Teung Sy EngA-27219
772Ting Bun SongA-120902
773Tan Cho SiuA-54167
774Teng Ka DuC-048279
775Tan Tiong HuaC-048112
776Tan Hua SengC-050249
777Tan Chong ChatA-55125
778Tan Cong SiongA-18420
779Ting Bun TiaoB-126841
780Tan Bun KeongC-048035
781Tan Che PickB-49604
782Ty GuiA-12132
783Tan Chi KengA-57687
784To LiA-96698
785Ting Bun ChamC-034359
786Tan Hong SuyA-55165
787Tiu Hao Chan A-20335
788Tiu Tong B-200081
789Tan Se Oh A-66453
790Tan Hin Seng A-19877
791Tan Chao C-002965
792Tan Eng Chun A-17906
793Isai Wefu B-204580
794Tan Tek Bo A-186016
795Tan Tian Yu A-111513
796Tiu Le Suy A-29391
797Tan Po C-002951
798To Bon Po C-034376
799Tan Eng Tin C-007460
800Uy Chun Piao A-38188
801Uy Tiao Guan B-204521
802Uy Tian Log C-033289
803Uy Tieng Ka A-103003
804Uy Ping Cha 246620
805Uy Hua San A-171617
806Uy Tuan Seng C-15883
807Uy Siu Kon B-047520
808Uy Ho Chun A-126810
809Uy Cho Sho A-6052
810Uy Sun A-86774
811Uy Choon Sing A-156198
812Uy Cheng Kian C-14439
813Wong Yong A-48299
814Wu Chin Seng C-100060
815Wong Wang Pong A-053211
816Wy Cheng Tue A-14532
817William Tan A-227334
818Wong Bobby B-009813
819Yao E Chu A-144042
820Yu Lip Tih A-34997
821Yao Ka Hu A-115763
822Yu Lin Teh Tan A-048261
823Yu Siak Tiong C-36629
824Yu Lian Piong A-31432
825Yao E Thau A-103001
826Yu Cho Hio A-218721
827Yu Pan Sia A-156256
828Yao Tiak Bin A-144046
829Yu Ning A-34267
830Yang Kong Te A-46953
831Yao E Chiu A-87701
832Yu Beng A-185588
833Yu Chuan Lai A-61317
834Yeow Cho Sut A-49403
835Yim Tan Tian or Tan Tiam Yim A-55826
836Yu Hi Chat A-21381
837Yu Hian Tu C-037561
838Yu Huy Eng A-23835
839Yao Tiao Tiu A-220759
840Yaw Tong Tiu A-10174
841Yao Ka Sang A-14945
842Yu Liong Ho A-69556
843Yu Din Siu A-220720
844Yup Tiong Kim A-55176
845Yu Suy Chuan A-31437
846Yu Bon Ong C-047356
847Yu Hwa Ping C-048278
848Yap Ting Hua A-73743
849Tan Hsiong Tsai A-227500
850Yam Chen 247389
851Yu Lip Le A-34998
852Yu Sieu Soy A-37426
853Yap Ching To B-126888
854Yu King Hian A-90376
855Yu Un Chiu A-193535
856Chan Ka Un C-001175
857Chua Gim A-36323
858Chua Ki C-042727
859Chua Kuan A-156627
860Co Cho A-96920
861Co Kieng Yan A-113355
862Cua Tian Un A-19382
863Go Lim A-053281
864Jose Kin Ko A-225333
865Go Tian A-186910
866Kua Ang Go A-30839
867Ong Hun Chip A-213882
868See Guim Muy A-36108
869So I Ko C-001295
870Tan It Ten A-247474
871Ang Chin An A-104335
872Ang Tai Chin A-259179
873Ang Tian C-44901
874Ang Yok Kwan C-042761
875Ang Go Kho A-011437
876Alexander Liu Yun Te C-233504
877Ang Chin Hok A-005392
878Ben Lou Lim A-209429
879Chan Sun A-73086
880Chan Hua Lam C-41402
881Cheng Chuo A-024716
882Chan Keng Leong C-41491
883Chan Kim Chong C-036683
884Chan Teng Yock A-042720
885Chiu Cheng Beng A-156696
886Chiu Kian Bin C-105228
887Chua King Lo A-045490
888Chua Se Ty A-105428
889Chua Sio Te C-053919
890Chua Sui Lin C-002002
891Co Keng Hua A-43848
892Cua E Bio A-110563
893Chua E Hiong A-16785
894Co Ping Ming A-50258
895Chua Se Kuan A-142143
896Chu Ming Shut B-73469
897Chu Tian Teng A-231892
898Chua Pi A-142145
899Chua Chiong Que A-142144
900Chen Yung Wei 246752
901Co Chee Ti A-74067
902Chua Chen C-22151
903Co Tiak Tiam C-005563
904Cu Tiak Sim C-005564
905Ching Suy Chiat A-015733
906Chua Tang C-10818
907Chua Hang A-049113
908Chua Bun Chian A-4992
909Chua Lui Eng C-30680
910Chow Eng Seng A-010197
911Dy Seng Pin C-213593
912Fe Ung Gi Tsen C-028586
913Go Bun Kiat C-011280
914Go Hoc Seng A-038566
915Go Sin Buan C-119834
916Go Tian Chai C-057433
917Go Kim Say B-048289
918Gaw Sin Sit A-192471
919Go Kim Hong B-205130
920Go Siu Chit A-69845
921George Saw A-201855
922Hick Ching Han A-29989
923Ho Hui Kim B-157575
924Khu Chiong C-042076
925Jesus Co Lao C-002026
926Kong Wei Ling A-91055
927Liao Kian Hua 237303
928Lau Kue Poo A-101135
929Lim Pun Kong C-103521
930Luy Wing Ng A-011210
931Lim Gregorio C-107679
932Lim Bun Shi C-004662
933LIm Kan Chu C-045410
934Lim Kian Hin C-008002
935Lim Chuy C-028201
936Lo Ying Tho C-028526
937Lu Bon Kim A-10697
938Lao Pue Kon C-028396
939Lee Bon Chu C-019650
940Liao Chi Peng B-168629
941Lim Kim Kuan A-87568
942Lao Y Him C-017808
943Lim Son Hue C-003826
944Lim Kian Su & Peter C-032002
945Lee Leong King C-048273
946Lee Ka Chit A-102285
947Lim Eng Tong C-048282
948Lim Se Bio A-73385
949Lim Eng Chee C-048281
950Ngo Chin Bon A-61406
951Ng Giok C-027248
952Ngaa Ka Kee C-002008
953Ng Bun Cho A-113163
954Ong Su Tiak A-85227
955Ong Gwe A-54323
956Ong He Kiam C-048259
957Ong Keng Liong C-011370
958Ong Tin Sip C-04359
959Po Tinong A-104409
960Sy Tian Hua A-15340
961So Ang Kian Hua A-41711
962See Lim Kuan A-269614
963See Beng Chin B-24720
964Sy Hok Un C-019850
965Sy Hok Tiong A-96148
966Sy Chin Kee A-143190
967Sy U Chong B-31681
968See Co Chiu B-129933
969See Te B-210753
970Si Keng San A-30738
971See Tian Siong A-209897
972See Yong Hue B-150460
973Su Wan Liu A-15882
974Sy Siok Bi C-409105
975Su Ang Kian Young A-132245
976Ting Chi Sing C-029331
977Tan Li Pok C-023271
978Tan Koc We A-15234
979To Ngo Pio & Pio A-161847
980Tan Po Giok C-040838
981Te Tiong Yong A-151787
982Tiu Ching Kang A-4483
983Toh Lim Co C-002027
984Tseng Yung Sung C-004133
985Tan Huy A-104566
986Tan Kun Hia C-019980
987Tan Lee Eng C-026284
988Tiu Tian See A-185995
989Tiu Liong Hock C-028499
990Tan Peng Hong A-143297
991Tan Ka Ting A-205654
992Tan Chua 225345
993Tan Vicente A-28472
994Tan Ping A-200903
995Tee Chiao Ngo A-46891
996Tan Kun Teck C-021866
997Tan Se Suan A-74728
998Tan Tian Chay A-95606
999Tan Ki Lin A-185785
1000Tan Hong A-157282
1001Tan Siao Peng A-042602
1002Tan Kian Than A-42101
1003Uy An Sit C-06107
1004Uy He Young A-23725
1005Uy Hian C-005501
1006Wan Jose C-019757
1007Wy Hok San C-017025
1008Yu Hag Ching 24933
1009Yu Kiam Lam C-024927
1010Yu Kiao A-103861
1011Ang Siu Ying A-90408
1012Ang Ley Hun A-35658
1013Ang Hong A-180454
1014Ang Siu Kim A-54910
1015Ang Chay A-18317
1016Ang Poe Haw C-037766
1017Ang Siok Ching C-682742
1018Ang Kun A-65046
1019Au Fei Go A-505855
1020Ang Tue A-162574
1021Aurora Villamin Sy & Chiu Wan Hong
1022Ang Gian A-35860
1023Ang Siong A-113541
1024Ang Lion A-36525
1025Ang Ho A-113468
1026Betty Hwang A-57962
1027Chua Siok Chue A-19326
1028Chan Chay Kim Dee A-35558
1029Co Bian Chu A-96973
1030Chen Oh Tee A-14257
1031Chiok Lee Siu Hong A-15256
1032Cheng Leng Tee A-56586
1033Chua Pi Giok A-36086
1034Chua Piak Eng A-18483
1035Co Kim Ha A-15825
1036Chu Sun Ly A-50407
1037Chia Kong Liong A-227735
1038Chan Kwei Yuk A-69102
1039Chua Tek Ha B-52432
1040Chua Se Guioc A-29990
1041Chen Pong Yen A-235020
1042Clara Ku A-231148
1043Ching Siu Hua A-46031
1044Cua Ay A-30969
1045Chua Pec Eng A-249920
1046Co Chun A-956141
1047Chan Sin Kim A-171757
1048Cu Uan Lian A-215665
1049Chu Shia Woo Chen A-152041
1050Chan Huy Keng A-33554
1051Co Guiok Chit A-18197
1052Chua Pak Ha A-45812
1053Chan Lai Gin A-190725
1054Cheung Sau Wah A-249967
1055Chua Piak Tee A-65010
1056Chua Kim A-90488
1057Co Mi A-15419
1058Co Lim Ty A-185205
1059Co Po Tee A-14946
1060Co Hiu Guat A-65047
1061Chan Siao Kim B-66476
1062Chan Kua A-29752
1063Chua Lui Eng A-30680
1064Chua Ym A-39065
1065Co Siu Tin A-177998
1066Ching Cheng Kok A-249900
1067Co So Se A-16176
1068Cheng Tuy A-115538
1069Chua Ling Hua A-15335
1070Chan See Eng A-21409
1071Co Eng A-171457
1072Chiu Siok Hua A-28893
1073Chua Pec Ha A-60685
1074Co Kim Ty C-002790
1075Co Juanita A-23208
1076Co Bee Ching C-040863
1077Chua Suy E. A-36457
1078Chan Yan Ti C-002103
1079Chiu Siok Ming C-048256
1080Chang Ye Tong A-30623
1081Chiap Tang Tan 246546
1082Cheng Yam C-044074
1083Co Siok Gui A-120017
1084Chua Bee Guat A-220206
1085Chua Kim Tieng A-91813
1086Chen Nee Hwang A-200013
Chai Yun
1087Chua Han Hua A-247077
1088Co Huy Tin C-012495
1089Chan Dy Le Kuan A-117338
1090Chua Lay Chun A-23341
1091Co Piak Ngo A-185922
1092Chua Sing A-177453
1093Dy Siok Hian A-68855
1094Dy Kim Kee A-20171
1095Dy Siok Ling A-177796
1096Dua Lua Deng A-116813
1097Dy Siu Bin A-162920
1098Dy Un Hua A-97811
1099Eng Be Bi A-46449
1100Eh I Eng A-239462
1101Fung Fon Yue A-22948
1102Go Sioc Ching A-96987
1103Go Chi A-49072
1104Go Siok Hue A-11497
1105Go Sioc Ling C-048130
1106Go Giok Hui A-35315
1107Go Sioc Ting A-91035
1108Go Yeu A-162981
1109Go Piak D-56773
1110Go Sui Ti A-91196
1111Go Ning Tan A-151328
1112Go Lian A-18540
1113Go Siu Cho A-151859
1114Go Giok Ha B-224144
1115Go Chu A-151718
1116Go Huy Keng A-62865
1117Go Cham A-14609
1118Go Siu A-6319
1119Go Chu A-185203
1120Go Sio Eng A-184880
1121Go Ching Ty A-249467
1122Hua Siok Eng A-95598
1123Hoo Wei Lan A-35505
1124Hung Chan Lee Tze A-60965
1125Helen Wong A-87837
1126Juana Ngo A-66105
1127Jenny Chang Chen A-223667
1128Ko Suat Hun A-12069
1129Kaw Peck Ha A-87221
1130Khu Siok Go A-18593
1131Kong Tao Gue A-20448
1132Ko Siu Kiak A-20092
1133Kuo Suo Shing A-61756
1134Ke Tuy A-162983
1135Kee Jue A-162879
1136Kee Hui Eng C-017540
1137Keh Le Lieng A-87038
1138Chiu Lu Eng B-204552
1139Cheng Eng A-40061
1140Kao Kian A-60146
1141Ko Pian C-02879
1142Kan Land C-045611
1143Keng Leng Chiao A-101035
1144Lim Siok King A-171211
1145Lui Shi A-65127
1146Le Le Chuan A-191582
1147Lim Siok Kiem A-21301
1148Leung Kit Wan A-17936
1149Lao Siok Kiao A-46688
1150Lao Wei Kun B-40351
1151Leong Sway Kam A-17996
1152Lee Siu Cheng C-017552
1153Lao Huat A-10335
1154Lim Siu Eng A-249912
1155Lim Miao Ching C-037233
1156Lu Soc Lian A-96130
1157Lee Le Ha A-180769
1158Lang Hun Gon A-95812
1159Lim Sio Hua A-193417
1160Lim Ching A-29753
1161Lim Lay Uh A-37583
1162Lou Chong Toung A-151130
1163Lim Siok Bin A-60423
1164Lam Yin A-257999
1165Lim Pang A-249910
1166Lim Hsieh Ken A-93938
1167Lim Giok A-45601
1168Lee Ah Ha A-17908
1169Lim Siok Cheng A-31951
1170Lam Shi A-180991
1171Lim Un Kiok A-46786
1172Lim Chu Tanicho A-90294
1173Lim Ching A-113257
1174Liang Shi A-16340
1175Lim Liong A-167862
1176Lim U Te A-18070
1177Lim Ce A-121241
1178Lee Kim Hua A-242903
1179Lu Chiao A-38749
1180Lee Siok Hu A-198586
1181Lue Kuy Muy A-242975
1182Maria Lee A-156043
1183Mar Shi A-113152
1184Ng Chay A-24232
1185Ngo Dian Tee A-115910
1186Ng Suat Ty A-182710
1187Ngo Bee Tin A-73473
1188Ng Chi Beng A-14984
1189Ng Kun Ty A-179628
1190Ng Siok Go A-49564
1191Ng Yee So Tam or Yee So Tam Ng A-5604
1192Ng Kung A-27879
1193Ong Ley Keng A-11887
1194Ong Chiao A-45755
1195Ong Yuan Ti A-182617
1196Ong Suy Tin A-190578
1197Ong Siok Tuan A-171944
1198Ong Siu Chuan A-115939
1199Ong Siu Ting A-172002
1200Ong Nee @ Co Siu Tan A-116452
1201Onk Giok A-113569
1202Ong Siu King B-87769
1203Ong Siu Eng A-91583
1204Ong Ka Jun A-60622
1205Ong Pheng A-28282
1206Ong Chue A-113590
1207Ong Ocay A-17550
1208Ong Siu Dee A-10400
1209Ong Chin Lo B-136526
1210Ong Ching Pit A-18201
1211Ong Fue A-185619
1212Ong Guat A-179341
1213Ong Ha A-31680
1214Ong Po A-65621
1215Ong Suat Cheong C-007622
1216Ong Siok Teng A-242901
1217Ong Bee Tee A-182475
1218Pa Pik Har A-242967
1219Que Kim Chiong A-205045
1220Que Siu Eng B-219208
1221Que Huy Ben A-137680
1222Que Wendo A-242919
1223Sy Un Tee A-267070
1224Sit Yen Man A-39693
1225Si An Lok A-255954
1226Si Giok A-46801
1227Sy Tuan A-227874
1228Sia Lan A-171760
1229Sy A Lee Chu A-93165
1230Sy Betty A-162759
1231Si Lee Tin B-87557
1232Sy Suat King A-402431
1233So Cho Yook A-25240
1234So Ye A-20749
1235Si Lee B-013129
1236Sze's Ther A-257917
1237Sy Kim Lieng A-37681
1238Sy Le Min A-37318
1239Sy Yiok Hian A-91419
1240Sy Fofy A-186241
1241Siy Sui Eng A-16937
1242Sio Siu Suan A-20331
1243Sy Tua Ting A-113225
1244Sia Kim Liok A-173298
1245Sy Yuk Peck A-63110
1246Sy Yan A-220787
1247So We Hong A-96704
1248Sy Zee Hua A-246658
1249Sy Tiok Tin A-14842
1250Sy Hong A-11560
1251Sia Hua Beng A-168814
1252Shao Hui Cheng A-18746
1253Sio Ek A-204010
1254Ting Yang Tee A-25850
1255Tee Siu Giok A-17367
1256To Giok Te A-162949
1257Tan Po Eng Uy A-31134
1258Tan Peak Hun A-45603
1259Tan Cheng C-048129
1260Tan Suat Ha 247400
1261Tan She A-102401
1262Tiu Kim Kee A-191337
1263Tan Tiu A-17397
1264Tiu Co Siu Lun A-14988
1265Tan Chie A-185724
1266Tian Kee A-34742
1267Tan Bee Jean A-214647
1268Tio Ping Pin @ Ping Ping Tio A-187101
1269Tan O Liong A-96354
1270To Liana A-61059
1271Tan Muy C-012546
1272Tan Poe A-34189
1273Teo Choo A-55174
1274Tan Siu King A-017537
1275Tan Tek Hui A-38153
1276Te Biso Eng A-45832
1277Tiu Pew A-54388
1278Tan Siok Po A-11094
1279Tee Siu Hun A-135091
1280Ty Piak Ling A-96826
1281Tan Khum A-65295
1282Tan Chiu Kin A-24485
1283Tan Cheng Hun A-94324
1284Tan Siu Lien C-044056
1285Tiu Lee Huay C-008947
1286Tio Sio Giok A-153865
1287Tiu Suat Cheng A-175200
1288Teng Ka Se A-91592
1289Tiu Sy Eng A-237767
1290Tan Him B-126889
1291Tan Chay Duan A-236505
1292Tan Siu Wat A-18474
1293Tan Chui Go A-45645
1294Tom In Hing A-680840
1295Ting Siok Eng A-28618
1296Tan So Lian A-29864
1297Tee KeeA-117339
1298Tiu SuanA-95790
1299Tan Sio BeA-225042
1300Uy Bee HuaA-179942
1301Uy Bee ChuA-14221
1302Uy LuyA-198853
1303Uy Piou TeeC-045404
1304Uy NiC-030351
1305Uy Lu PeckA-18722
1306Uy Sio TimA-20159
1307Uy Guat HaoA-117310
1308Uy Chuan TyA-156942
1309Vera Tao Ning HsuA-160525
1310Wong CatherineA-185204
1311Rita WangA-66008
1312Wai Kong ChiokA-15239
1313Wong Lai KienA-90932
1314Wong ShiA-18127
1315Wong Wing SauA-257955
1316Wong Po YuA-27496
1317Wang Pek LianA-52630
1318Yu Suat ChengA-29925
1319Yee Siu ShiA-101154
1320Yu Bee BeeA-184217
1321Yap Tsu AiA-11571
1322Yip RachelA-55396
1323Yu Be EngA-47420
1324Yu Pue HaA-20333
1325Yu Kim KuanA-135020
1326Yao Kim KeeA-253768
1327Yu Chi EngA-29926
1328Yu Siu EngA-184193
1329Yee Yok LingB-60260
1330Yu WaA-179632
1331Yu Siu KimA-91588
1332Yap Siu LumA-57764
1333Yu Siok BeeC-048276
1334Yu Giok ChianA-102478
1335Yu ChiamA-96699
1336Yee Wah WaiA-28681
1337Yu Sioc KimA-171921
1338Yan SheeA-36235
1339Ang Siok Bee41710
1340Salud ChuaC-008664
1341Co HongC-019672
1342Chua Tang EngA-142363
1343Chua Bon SeA-15339
1344Chio Ng LinaA-161860
1345Chin Jan KuiA-162732
1346Dy Tian166232
1347Dy SuanA-209896
1348Gan Guioc ChoA-174625
1349Go Bee LeB-71136
1350Kua San TeA-41382
1351Kho YuA-86262
1352Kwok To Siu HongA-117082
1353Lim TiuB-191255
1354Leong May ChongC-017276
1355Lee Mee Sam92270
1356Low YakA-20555
1357Luy Pue TinA-02330
1358Ong Le HongA-73474
1359Ong JuanaA-72068
1360Ong Siok KimC-179331
1361O DeA-008611
1362Siseo GoA-143984
1363See ChoC-142172
1364Sy HunA-142172
1365Sia Chung YuA-005562
1366Sy Tian TinC-70982
1367Sy Yan YanA-70953
1368Sy Wan EngC-242947
1369Tan BamC-045533
1370Tan Sio KiemA-37388
1371Tan Siok HaC-003296
1372Tan KhengA-60734
1373Tiu VicentaC-010457
1374To RaymundaC-017703
1375Tan Po GiokA-205475
1376Tom Shew LinA-82318
1377Uy Heo CoA-10764
1378Uy Pek GimC-040246
1379Yu Pue KingC-006069
1380Yu Siock SingA-113947
1381Yao JuatC-003295
1382Ang Bao20666
1383Ang Beng SengA-151022
1384Ang Seng Al162951
1385Ang TianA-10986
1386Ang Yek ChongC-003724
1387Ang Ong toonA-96214
Ham or James
Ong Tuan Hong
1388Ang Soc UyA-198739
1389Ang Ngo PuaA-65792
1390Ang Bong Ga"A-65483
1391Ang Guan LiongA-31854
1392Ang Ching KokA-268495
1393Ang Kian TiongC-002013
1394Ang Goan Kee & Johnny AngC-044316
1395Ang Ching HuiA-57972
1396Co Too Yu @ YuC-032619
Teong Lan
1397Chan Tiong ChinA-156955
1398Chan Kho SeeA-116718
1399Chan Ah GiamA-95809
1400Chua Tiong GuiC-002529
1401Chua Hun LiongA-18451
1402Chua See TianA-60741
1403Chua Tiong AnA-36508
1404Chua Yao ChongA-49332
1405Chua Hao KayA-96788
1406Co ChinC-001025
1407Co Chi JuanA-29014
1408Co GimA-113458
1409Co Se TinA-20665
1410Co NongA-113570
1411Co Hui27554
1412Chua Tian SiA-94751
1413Ching Liong ChiA-100000
1414Cua ChionC-017409
1415Chua Chun BokA-96972
1416Chua Tian ShuA-54464
1417Chua YeA-210166
1418Chua Eng MinC-001212
1419Ching Bing YeeA-162706
1420Ching GeA-156378
1421Chua Ta-aA-103040
1422Chua Tong HuaA-31967
1423Chan Bon EngA-200976
1424Ching Suy DatA-54434
1425Co ChaA-113466
1426Ching Suy ShongA-162717
1427Cua Lay ChinC-007860
1428Cheng Eng LuA-002691
1429Chua Tian SihA-55830
1430Chua Kim EyA-90109
1431Chua Yu SeeA-91616
1432Chua Chong or Chong ChuaA-22342
1433Chan Ha KiaoA-198802
1434Chua Len YiA-15350
1435Ching Chi ChoongC-017361
1436Chin LinA-186996
1437Co TeeA-95289
1438Co Shi SuC-053822
1439Co TiamA-162402
1440Chua SanA-191508
1441Chua King SiongA-352402
1442Chua Yian WatA-42666
1443Chua Bun SeA-259691
1444Chua HoA-193896
1445Chua Eng ChongA-90188
1446Chua Han Eng101904
1447Chua Che ChangA-220128
1448Dy Cho KingA-67302
1449Dy Eng LokA-18167
1450Dy Cun HuiA-267106
1451Dy Tick GoA-20481
1452Dy Chin TongA-185841
1453Dy Chin HiengA-115574
1454Go GiokA-65865
1455Go An KueA-18268
1456Go Kay LiongA-19320
1457Go Suy EngA-180576
1458Gan SeeA-223071
1459Gan Tiu TowA-190791
1460Go Chi SeA-151929
1461Go Kim PatA-68492
1462Go Kim SimA-10523
1463Go Se TayA-91383
1464Go LimA-10283
1465Go Kin KunA-68493
1466Gan Chiong KengA-102509
1467Ko Kim BenA-155619
1468Go Sin SamA-204006
1469Gan Eng Hua247261
1470Gan OgA-46062
1471Go SeeC-006539
1472Go KiaA-164931
1473Ho TiaoA-36602
1474Kah Hing KuA-1986
1475Kim SeeA-171449
1476Kim SingA-90479
1477Ko Yu KooA-39051
1478Kaw Bing GueA-90484
1479Lau HaA-103084
1480Lee Chun Fong214262
1481Lee Siok SuyA-182446
1482Lim Ching HaiA-37520
1483Lim ChayA-56765
1484Lim HoaA-26520
1485Lee Tee TiongA-66246
1486Lim SimA-152522
1487Lim Ka ChiokA-57453
1488Lam Lui Mariano or Mariano Lui LamA-112271
1489Lim Tay HianA-113567
1490Luh LoA-115013
1491Lim Chua PaoA-151931
1492Lim Beng AmA-39243
1493Lim Tuan SuA-90219
1494Lim Yu HoyA-102173
1495Lim Liang PiacA-151910
1496Lim SiongC-037373
1497Lim Pue Siong98176
1498Lee SiongA-94603
1499Lee Kiong ChinA-19978
1500Lee Tong SiongA-116736
1501Ng Kiat HuaA-218708
1502Ng PeingA-213431
1503Ngo Khing UhA-17352
1504Ng Gun SkeeA-61051
1505Ng Eng HuaA-171551
1506Ngo Suan SanA-43713
1507Ng TiakA-35153
1508Ng TeA-208585
1509Ngo PokA-102643
1510Ngo Tiong KianA-91701
1511Ong KonA-46299
1512Ong Siu KiA-12016
1513Ong Un SuA-000511
1514Ong YamA-10424
1515Ong Eng TingA-69062
1516Ong PanA-12972
1517Ong ChongA-91023
1518Ong Eng ChongA-69061
1519Ong YokA-19232
1520Ong He YianC-022849
1521Ong Hio UnA-35111
1522Ong Kim BiaoA-45951
1523Ong Bu TengA-35866
1524Ong KokA-12364
1525Ong HoA-113086
1526Ong Eng YeeC-048287
1527O Khee HunA-190654
1528Ong Kok29528
1529Ong HutA-31832
1530Ong Bun TiongA-10331
1531Hui Shi OngA-34843
1532Pedro YuA-186536
1533Phi Kim ChianA-90298
1534Que BonA-46975
1535Phi Nun SengA-3959
1536Phi Cheng HongA-96241
1537Que Kim SooA-239538
1538See Son ChiuA-66474
1539Sia Kim PianA-35827
1540Sia SenA-31815
1541Sim PentA-10357
1542So Bon DeeA-246577
1543Sy Chiao PioA-15303
1544Sy Leng YokA-45515
1545Sy Bun Wan @ Sy TomasA-179837
1546Sy Ting A-32525 
1547Sy Sing ChunA-93007
1548Sy TingA-33573
1549Sy Tiong @ Tan Eng SoA-257914
1550So Ping TiongA-93550
1551See Chong PeeC-048277
1552Sy Kiong GeeA-40011
1553Sy Tan SeA-162765
1554Sy KangA-151739
1555Sia Yan LianA-55461
1556Sia Song ChungA-173870
1557Sia Chong ChanA-98180
1558Sy Bon TongA-60284
1559Sia BenA-30468
1560Sy Cho SengA-113445
1561Sy Hia TanC-007851
1562Sy HuA-54862
1563Sy Kao DiuA-117738
1564Sy Kim KacA-60439
1565Siao Kay36670
1566Sia Seng TongC-007481
1567Sy SuanA-20863
1568Tan Bon ChayA-10190
1569Tan ChengA-45144
1570Tan Cho KiatA-32867
1571Tan Huy KengA-17920
1572Tan Huy KingA-183532
1573Tan Se HuatA-90489
1574Tan Tiong PaoA-113551
1575Tan Tek ChinA-36755
1576Te Kim SayA-90203
1577Ting Bun ChoA-115363
1578Tan Pue KiamA-257914
1579Tiu Hun UhA-151526
1580Tee Pio LiongA-184294
1581Tan PueA-61457
1582Tan Sy KocA-2396
1583Ty Go PionA-28712
1584Tan SengC-000586
1585Tiu Ching Kang LimA-151445
1586Tan Chuan SengA-90490
1587Ti Chin UA-57500
1588Tan Kian Hua102449
1589Tiu Kim PuatA-193610
1590Tan Tiak BoA-47461
1591Tan Eng HuayA-57494
1592Te Kong EngA-102544
1593Tan Kian TeongA-104050
1594Thai Hoc GuanA-047978
1595Tan Cai TongA-101928
1596Toh Liong HeA-65548
1597Tan GanC-047959
1598Tiu Siong ChengA-27653
1599Tan Kong KayA-46155
1600Tan HonA-60320
1601Tan Bun TeC-037134
1602Tiu Tuan KiamA-116850
1603Tan LimC-036868
1604Tan SengA-60319
1605Tio Chay Pao5792
1606Tan HayA-42760
1607Uy Bing HuyA-210043
1608Uy Koh KiaoA-69082
1609Uy Chi ChuanA-17382
1610Uy Hoc BinA-30168
1611Uy Chiu EngC-002677
1612Uy Kiam GuanA-190935
1613Wong Pack WahB-018271
1614Wong Tiong BunA-15471
1615Yu Tiong ChingA-25508
1616Yao Huan1215
1617Yu YiamA-143072
1618Yao PiA-156330
1619Yu Eng LianA-28339
1620Yu Shi LayA-190601
1621Yu Go TeA-162716
1622Yu Hong HongA-171813
1623Young King HianA-113157
1624Yao Yek ChiC-001241
1625Yao YongA-16637
1626Yap Yuk ChanA-96514
1627Yao King KangA-135025
1628Ang Tiam TiengA-46055
1629And Chiu TengA-23490
1630Chan Huan ChayB-70104
1631Co Chay SengA-154479
1632Co KeeB-70121
1633Chua Si SiaA-135013
1634Chua Sing ChuA-43305
1635Co PianC-040856
1636Chan Leong HuiA-143511
1637Chua HunA-114475
1638Chua Ye ChouA-223945
1639Chi Ham @ Yam E HamC-048290
1640Chua PingC-010699
1641Coo Tian KiwA-81012
1642Chin Woo SangA-232978
1643Chua Chun LeA-102157
1644Ching Bon LuanA-25315
1645Chen Eng HokC-014274
1646Chiu Ching LinA-161910
1647Coh EngA-87421
1648Dy Hue GoC-008625
1649Go Siu GuiA-91244
1650Go SoC-008540
1651Go Kim PioB-197951
1652Gan Lian SengC-012164
1653Go Chi GueA-207790
1654Go TatA-103959
1655Go Chi PingA-207420
1656Chu ChoC-011562
1657Kung Kiam HonA-75718
1658Kuan Sun GuanC-006234
1659Lio Eng EuanA-173450
1660Lao Kui LamA-36358
1661Lee Sun HuayC-019757
1662Lim Yek Chay @ Beng TeckC-004557
1663Lua Eg TiogC-040824
1664Li Kong HoA-65549
1665Lim Cheong EngA-84557
1666Lim Kee CheongA-84558
1667Lim Yao Jiap238990
1668Lu Chin GeeA-82028
1669Ng Sioc LiongC-028279
1670Ong KoonA-37417
1671Ong Chiao BunC-004484
1672Ong Kang HanA-78532
1673Pua Yong TiatC-048899
1674Que Tuan KimA-224038
1675Sy Gue GoC-024610
1676Sia Giap HunC-28220
1677Sy SiC-013032
1678Siu HengA-162535
1679See Ling SuanA-220844
1680Sy Kian Hua180733
1681Seng Kan SuyC-042882
1682Tan Kok ChuaC-044376
1683Tan Bon BingA-154499
1684Tan Cho ChicA-12236
1685Tan Tiong Chua249923
1686Tiu BanA-35545
1687Tan Kian BunC-006356
1688Tee Hong PangC-041943
1689Teung SenC-002403
1690Ting PiaoA-57619
1691Tan Kim Bung45371
1692Tan Chong TiakC-003725
1693Tan He BiatC-045484
1694Tau Kong HengA-70955
1695Tan Chong KonC-003806
1696Tan Chin Thoan43566
1697Uy Eng Yiap @ Ricardo EstrellaA-162643
1698Uy Chiok KeeC-012968
1699Uy Kee PuanA-65936
1700Uy BonA-178035
1701Tay Liong GoanA-103244
1702Yu He ChuA-212587
1703Yu Chin LeeB-000562
1704Yao ToA-42572
1705Yu Bon PingA-49709
1706Ye Lin KhiamA-215146
1707Yu Lian TongA-61684
1708Ang ChuA-117067
1709Ang YeA-25565
1710Ang Siu TyA-177629
1711Ang Siu EngA-57927
1712Chong Sun HuaA-56573
1713Chan Hun HaA-61109
1714Cu Chua Guat HuaA-56620
1715Chip Bun GochecoA-21884
1716Co Se OngA-101917
1717Chua UhA-101839
1718Chan Tuan TyA-60750
1719Cheng E-Ha AngA-62735
1720Co AiA-20165
1721Chua TeeA-151604
1722Dy Giok ChuA-11954
1723Dy gioc TiuA-157971
1724Du LiA-15348
1725Go KiaA-164931
1726Go Siu KimA-184292
1727Hwang Giok HengC-048229
1728Ko Siok ChengA-60503
1729Ku Siu EngC-048253
1730Lao Kim TiA-30423
1731Lim Ah BeA-187180
1732Ng Sio EngA-26036
1733Ng Gun CoA-103234
1734Ng PiengA-60687
1735Ko NgoC-007666
1736O HueA-231872
1737Ong Kim TeeA-20922
1738Ong Po TeA-21715
1739Ong TemA-246920
1740Ong EngA-171955
1741Sy SuyA-249914
1742So BinA-47354
1743Sio Soo MuyA-94607
1744Sia EngA-171817
1745So Chi Teng206944
1746Sy Giok HuaA-209407
1747Sy Giok NgoA-45602
1748So Po or Po Lao SoA-113915
1749Sy Chiu ChioA-113823
1750Ty Siu KhimA-34547
1751Tio Hun Ha246327
1752Lim Siu KingA-157961
1753Tiu BinA-56785
1754Tan Poo SiaA-186240
1755Te Sui HuyA-16390
1756Tan LeonC-047287
1757Tan GuatA-372289
1758Uy Lo Lan242974
1759Uy Shio EngC-008516
1760Wong PaulineA-185201
1761Yu Piac GoA-151606
1762Yu Kok BuanA-184191
1763Yee SeA-65161
1764Co KainA-75766
1765Ching Giok Yian @ Keng Hua,C-023230
Mrs. Chiong
1766Fan Suk WoonB-67699
1767Go Giok ChuioB-123998
1768Lu ChioC-003299
1769Lee Chun TiongA-21985
1770Lam Mei YueA-70038
1771Lee Chen SeeC-004566
1772Ng Yu GiokC-036783
1773Ng Eng HuaA-116859
1774Ong Tuan NiuC-042075
1775Pak Ming HuaA-185221
1776Sy Ching ChingA-180736
1777Sy Tian TinA-15340
1778Tan Chin HanB-70050
1779To Guioc SioA-61058
1780Tan Kee LengA-177930
1781Uy Bon KimB-70069
1782Uy Kin ChiA-184058
1783Wang Yee JenA-185220
1784Yap Chai LokC-014134
1785Yap Siok ChongC-202315

The Lawphil Project - Arellano Law Foundation